نوک های هویه های 30 و 40 وات، از نوع B1 و نوک هویه های 60 وات از نوع B3 می باشد.


نوک نوع 100R1/2:
نقشه فنی در دست تهیه است.

نوک نوع 120R:
نقشه فنی در دست تهیه است.

نوک نوع 150R1/2:
نقشه فنی در دست تهیه است.

نوک نوع 200R1/2:
نقشه فنی در دست تهیه است.

نوک نوع 300R:
نقشه فنی در دست تهیه است.

نوک نوع 150IH:
نقشه فنی در دست تهیه است.

نوک نوع 180IH:
نقشه فنی در دست تهیه است.

نوک نوع 200IH:
نقشه فنی در دست تهیه است.

نوک نوع 250IH:
نقشه فنی در دست تهیه است.

نوک نوع 350IH:
نقشه فنی در دست تهیه است.