خانه | محصولات | رزومه | گواهینامه ها | درخواست محصول | تماس با ما |

سری هویه های رسا:
 • سر نسوز این هویه با آلیاژ خاصی از آهن پوشانده شده و مقاومت آن را در برابر مواد شیمیایی و قلع بیش از ده برابر می کند.
هویه Resa - 30 وات
 • دارای استاندارد اروپا و استاندارد ملی ایران
 • نوک های نسوز قابل تعویض
 • بسته بندی واکیوم
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:RE 30 R1RE 30 R2
کد:RE-30111RE-30112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 30N-111HT 30N-112

نوک هویه مناسب، TIP-B1*

راهنمای نوک ها
هویه Resa - 40 وات
 • دارای استاندارد اروپا و استاندارد ملی ایران
 • نوک های نسوز قابل تعویض
 • بسته بندی واکیوم
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:RE 40 R1RE 40 R2
کد:RE-40111RE-40112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 40N-111HT 40N-112

نوک هویه مناسب، TIP-B1*

راهنمای نوک ها
هویه Resa - 60 وات
 • دارای استاندارد اروپا و استاندارد ملی ایران
 • نوک های نسوز قابل تعویض
 • بسته بندی واکیوم
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:RE 60 R1RE 60 R2
کد:RE-60111RE-60112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 60N-111HT 60N-112

نوک هویه مناسب، TIP-B3*

راهنمای نوک ها
هویه Resa - 100 وات

(1)(2)


 • دارای استاندارد اروپا و استاندارد ملی ایران
 • نوک قابل تعویض، نوک های نسوز متال (1)
  و نسوز آچاری شکل (2)
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:RE 100 R1RE 100 R2
کد:RE-100111RE-100112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 100R-111HT 100R-112

نوک هویه مناسب، TIP-100R1/2

راهنمای نوک ها
هویه Resa - 120 وات


 • دارای استاندارد اروپا و استاندارد ملی ایران
 • نوک نسوز آچاری شکل
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:RE 120 R1RE 120 R2
کد:RE-120111RE-120112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 120R-111HT 120R-112

نوک هویه مناسب، TIP-120R

راهنمای نوک ها
هویه Resa - 150 وات

(1)(2)


 • دارای استاندارد اروپا و استاندارد ملی ایران
 • نوک قابل تعویض، نوک های نسوز (1) و مسی مقاوم (2)
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:RE 150 R1RE 150 R2
کد:RE-150111RE-150112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 150R-111HT 150R-112

نوک هویه مناسب، TIP-150R1/2

راهنمای نوک ها
هویه Resa - 200 وات

(1)(2)


 • دارای استاندارد اروپا و استاندارد ملی ایران
 • نوک قابل تعویض، نوک های نسوز (1) و مسی مقاوم (2)
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:RE 200 R1RE 200 R2
کد:RE-200111RE-200112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 200R-111HT 200R-112

نوک هویه مناسب، TIP-200R1/2

راهنمای نوک ها
هویه Resa - 300 وات
 • دارای استاندارد اروپا و استاندارد ملی ایران
 • نوک مسی با آبکاری نیکل
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:RE 300 R1RE 300 R2
کد:RE-300111RE-300112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 300R-111HT 300R-112

نوک هویه مناسب، TIP-300R

راهنمای نوک ها