خانه | محصولات | رزومه | گواهینامه ها | درخواست محصول | تماس با ما |

هویه IH - 150 وات
  • نوک های نسوز قابل تعویض
  • بسته بندی جعبه ای
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:IH 150 R1IH 150 R2
کد:IH-150111IH-150112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 150IH-111HT 150IH-112

نوک هویه مناسب، TIP-150IH

راهنمای نوک ها
هویه IH - 180 وات
  • نوک های نسوز قابل تعویض
  • بسته بندی جعبه ای
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:IH 180 R1IH 180 R2
کد:IH-180111IH-180112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 180IH-111HT 180IH-112

نوک هویه مناسب، TIP-180IH

راهنمای نوک ها
هویه IH - 200 وات
  • نوک های نسوز قابل تعویض
  • بسته بندی جعبه ای
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:IH 200 R1IH 200 R2
کد:IH-200111IH-200112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 200IH-111HT 200IH-112

نوک هویه مناسب، TIP-200IH

راهنمای نوک ها
هویه IH - 250 وات
  • نوک های نسوز قابل تعویض
  • بسته بندی جعبه ای
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:IH 250 R1IH 250 R2
کد:IH-250111IH-250112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 250IH-111HT 250IH-112

نوک هویه مناسب، TIP-250IH

راهنمای نوک ها
هویه IH - 350 وات
  • نوک های نسوز قابل تعویض
  • بسته بندی جعبه ای
سفارش این هویه یا وسایل دیگر لحیم کاری
مدل:IH 350 R1IH 350 R2
کد:IH-350111IH-350112
ولتاژ:110-120 ولت220-240 ولت
المنت:HT 350IH-111HT 350IH-112

نوک هویه مناسب، TIP-350IH

راهنمای نوک ها